PILIANTO, J.; HU, X.; HADIATULLAH, H.; TSHEKO, T.; MUNAWAR, A.; EL-ELA, A. A.; ZHOU, W.-W.; ZHU, Z.-R. Consumer perception of insect-based foods in the community of Zhejiang University. BERKALA PENELITIAN HAYATI JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCHES, v. 28, n. 1, p. 51-56, 25 Jul. 2022.